Multikriteriální analýza dálkově řízených prvků v distribučních sítích vn

Petr Korviny


Program MCA7

Pracnost vícekriteriálních metod je přímo předurčuje pro řešení pomocí výpočetní techniky. Z uvedeného důvodu byl v rámci této dizertační práce vytvořen program MCA7, který umožňuje provádět aplikovaný výpočet níže uvedených metod multikriteriální analýzy; a to:

  • metody váženého součtu (WSA - Weighted Sum Approach),
  • metody ideálních bodů (IPA - Ideal Points Analysis),
  • metody TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution),
  • metody shody a neshody (CDA - Concordance Discordance Analysis).

Zároveň program usnadňuje určování vah kritérií následujícími metodami:

  • metodou Fullerova trojúhelníku,
  • Saatyho metodou,
  • metodou geometrického průměru řádků.

Program byl vytvořen v programovacím jazyce MS Visual Basic 6.0 Professional Edition a svým zaměřením je určen pro běžné uživatele výpočetní techniky, jejichž zájmem je, aplikovat rychlým a snadným způsobem výpočetní metody mutlikriteriálního rozhodování na konkrétní příklady. Kromě základních znalostí ovládání operačního systému Windows 95/98 a tabulkového procesoru MS Excel 97/2000 neklade program MCA7 žádné speciální požadavky na svého uživatele. Ten se tak může plně koncentrovat na problematiku vícekriteriálního rozhodování a není nucen zdlouhavě studovat ovládání programu MCA7. To je navíc zcela intuitivní a doplněné nápovědou ve formě uživatelské příručky, kterou lze případně i vytisknout. Příručka k programu MCA7 je rovněž součástí dizertační práce.

K dispozici je také internetová verze programu MCA7 nazvaná iMCA7.